ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az általános szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. A szolgáltató és adatai

Név: Trops SK SRO

Bankszámla szám: 117-40030-20054025

Számlavezető bank: OTP Bank

Üzlet: Novozámocká cesta 4894, 945 01 Komárno

Székhely: Novozámocká cesta 4894, 945 01 Komárno

Telefon: 06 70/504-21-79

E-mail cím:
tomi@tropssport.hu
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

1.2 A Vásárló

Aki a Trops SK SRO internetes felületen regisztráltatja magát, és a  Trops Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül  árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító adatai

A Szállító tevékenységét külön futárcég, a Magyar Posta Zrt-vel  kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Trops SK SRO által átadott  árut kiszállítja a Trops SK SRO által átadott címre, és utánvét esetén az  áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét,  az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes  titoktartási kötelezettség mellett végzi.

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen  szabályozza a webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével  kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait,  kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő  lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses  kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános  feltételeit tartalmazza.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház  tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és  hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt  rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás  igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a  Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást  megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy  egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a  közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a  szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás

A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az  adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind  külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar  Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar  Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás  tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció

Minden oldalon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott lévő  adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A szolgáltatót a  vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra  visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,  hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli  felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti,  vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható  okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők

Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel,  illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés,  írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban  tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a  szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A  megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső  formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a  megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak  valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az  adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem  törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a webáruház kapcsolat  menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A  megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás  előtt lehetséges.

4.4 Fizetési feltételek

A feltüntetett árak bruttó árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák.  Fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani ki. A fizetés  történhet készpénzben (utánvéttel, helyszíni kifizetéssel), átutalással.  Készpénzes fizetésre lehetőséged van utánvét és üzletünkben való  kifizetés formájában. Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell  kifizetni az áru ellenértékét. Nem készpénzes fizetési mód választása  esetén a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását  követően kezdjük meg. Átutalás esetén jelen oldal tetején szereplő  bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét. Ha a megrendelt áru  vételárát egy héten belül nem utalja át, úgy munkatársunk megkísérli  felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a  kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről  elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Szolgáltató  részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A  Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes  megrendelés átvételét megtagadhatja.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a  szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való  megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt  termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden  gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös  tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan  elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba  miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem  köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes  áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja,  vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok

Futárszolgálatos szállítás utánvéttel.

Az összeget a vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen  tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A  szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés  súlyától és értékétől függően. A szállítási díjat a vásárlás befejezése  előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.

4.6 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a szállító cég kettő alkalommal  kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a  szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a  megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A  17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött  szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.  Csomag visszaküldés csak a cég székhelyére lehetséges: Trops SK SRO, Novozámocká cesta 4894, 945 01 Komárno

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó  csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató  köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon  belül visszajuttatni a vásárlónak.

Az elállásra nyitvaálló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

Az elállás joga

"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül  indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a  naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás  nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a  gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének  eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. §  szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát  az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a  szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül  gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben  meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az  elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik,  amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a  fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az  elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli  az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával  kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség  nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem  rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. ..."  (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött  szerződésekről)

Szavatosság

308 § (4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2)  bekezdéstől eltérően - a teljesítés időpontjától számított kétéves  elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél  rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói  szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is  megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az  esetben sem köthető ki.

305/A § (2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig  vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert  hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog  természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek  ettől eltérő megállapodása semmis.

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult a) elsősorban -  választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a  választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva  aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a  szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a  szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a  jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem  kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a  kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt  feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő  árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen  hiba miatt elállásnak nincs helye. (2) A kijavítást vagy  kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható  rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak  okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről: A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977.  évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2.  tvr. 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy  miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1 § A  fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről  szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja)  hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében  érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell  eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. 2  § Ha a  fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói  szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a  továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését  bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték  megfizetését igazoló bizonylatot. 3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak  bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három  munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. 4. § (1) A  forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást  vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru  tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére  figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős  kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az  elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru  azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az  időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A szavatosság szabályait a Ptk 305-311/A §-a, míg a jótállás  szabályait a Ptk 248 §-a, kötelező jótállás esetén ehhez kapcsolódóan az  egyes kormányrendeletek tartalmazzák.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak.

Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek  teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes  adatainak megadása.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

* Név * Szállítási cím * Számlázási cím * Elektronikus levelezési cím * Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

* Egyéb közlendő * Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz  kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés  feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a  Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés  teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató  alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek  adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, mindenkor  hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő  adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja  rendelkezésére:

* Megrendelő neve * A teljes Szállítási cím * Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok) * A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) * Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Beállítások menüpont alatt  bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az elérhetőség  oldalon megadott elektronikus levelezési címen kérheti.

6.3. A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló a "Kapcsolat" menüpont alatt található elektronikus levélcímen kérheti.

7. Egyebek

7.1. Biztonság

Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent  kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi  óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss  adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet  technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt  járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Felelősség kizárása

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való  csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe,  illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató  jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok  a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató  semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3 Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép,  valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak  megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos  hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi  következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén  külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek  elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak  egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal  tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem  tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely  más oldal részeként jelenítse meg.

7.4. Jogviták

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges  vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos  úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató  székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá  magukat.

7.5.

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet  és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében  előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér  egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre  tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az  illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a  rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot  munkatársainkkal.

 

Bejelentkezés

This website uses cookies. More info